วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

กฎกระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ

1 ความคิดเห็น: